วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ผ่านกำหนดให้เป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรผู้นำเที่ยว จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์