ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เเละ พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์