โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

ตอนที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
             1.1 ชื่อนายกฤชณัท พรหมเสนะ นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช 
            1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการ
            1.3 สังกัดส่วนงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)

ตอนที่ 2  ผลการดำเนินโครงการ
          2.1  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ
          โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

        2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ
                ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ประจำวิทยาลัย                    จำนวน   15       คน
                อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต                 จำนวน     8       คน
                อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต                          จำนวน    7        คน
                รวมจำนวน  30  คน

2.3  ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้              
                2.3.1  ผลที่นิสิตได้รับ
                          นิสิตได้รับรู้ว่าหลักสูตรฯ มีระบบกลไกและกระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ

        2.3.2  ผลที่วิทยาลัยได้รับ

            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนให้มีความรู้และทักษะการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม และยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสังคมภาคใต้ สิ่งที่วิทยาลัยฯ เกิดการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QAนิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางการวิจัยและการดำเนินการวิจัย มีการร่วมการจัดทำผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายในหลักสูตร

2.3.3 ผลที่มหาวิทยาลัยได้รับ
        สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ TSU 10 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

 ตอนที่ การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
 3.1 วัตถุประสงค์
                o  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
                1. เพื่อรับการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
                2. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
                3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
                4. เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
                o   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ………………………………………………………………..

3.2 เป้าหมาย
                o   บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้   จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน
                o   ไม่บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ เพราะ.………………………………………………………………………………         

 3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
                เชิงคุณภาพ
                     1.เกิดการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
                     2.มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
                     3.เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QAนิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางการวิจัยและการดำเนินการวิจัย
                     4.มีการร่วมการจัดทำผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายในหลักสูตร

                เชิงปริมาณ
                    1. คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 4.5
                    2. คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการดำเนินงานของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 85

 3.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ
                       o  ไม่มี 
                          o  มี
.....................................................................................................................................................

ตอนที่ ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ (โปรดระบุ)
4.1
  ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการปีต่อไป
        - ควรมีการกิจกรรมที่ต้นปีการศึกษา
        - ควรมีการจัดกิจกรรมนอกเวลาราชการ 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ประกอบด้วย
        ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร ประจำวิทยาลัย               จำนวน   15     คน
        อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต            จำนวน    8      คน
        อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต                     จำนวน    7      คน
            รวมจำนวน  30  คน

5.2 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากแบบสอบถาม มีคะแนนอยู่ในระดับ   ดีมาก จากคะแนน เต็ม 5 คะแนน
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักเกณฑ์การคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยในส่วนของการแปลความหมายจากมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สรุปผลการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่่ย = 4.5115เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล