ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (นิสิต ผู้รับบริการ ผู้จัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Intergrity and Tranparency Assessment หรือแบบวัด EIT)

(นิสิต ผู้รับบริการ ผู้จัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง)

ที่มารับบริการ หรือมาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


แบบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.

(ประเมินการดำเนินงานและการให้บริการภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ช่องทางเว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/nbwxdj

ช่องทาง OR code : 


แบบประเมินของมหาวิทยาลัย

(ประเมินการดำเนินงานและการให้บริการของส่วนงาน/หน่วยงาน)

ช่องทางเว็บไซต์ : https://apps.tsu.ac.th/iita/externalLogin.jsp

ช่องทาง OR code :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล