โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ จัดโครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ที่ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินเอกสาร เพื่อประกอบการรองรับรอบตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล