แสดงความยินดีรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ

นายนฤภัทร ทองร่วม นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 "ระดับดี" ด้านกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล