โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการสำหรับนิสิต

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


โดยอาจารย์ อรอนงค์ อำภา นำนิสิตหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม เพื่อศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการสำหรับนิสิต ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต วิชาเอกการประกอบการทางสังคม รายวิชา 1503314 การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม และ 1503315 ธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชน ที่มุ่งเน้นให้นิสิต มีทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการจริง และนำองค์ความรู้ที่ได้บูรณาการกับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยหน่วยงานที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของภาคใต้ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบพระคุณ วิทยากรจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เเละอาจารย์ อรอนงค์ อำภา นำนิสิตหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม ร่วมดำเนินการสอนและติดตามให้ความรู้ ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อนิสิตของวิทยาลัยฯเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล