รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 พ.ต.อ.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
พ.ต.อ.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 นายวีระชัย อมรรัตน์
นายวีระชัย อมรรัตน์
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
อาจารย์วิทยา ขาวขจร
อาจารย์วิทยา ขาวขจร
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 นายกฤชณัท พรหมเสนะ
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร
อาจารย์ วิทยา ขาวขจร
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
อาจารย์ อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์
อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
อาจารย์ เสรี บุญรัตน์
อาจารย์ เสรี บุญรัตน์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ อรอนงค์ อำภา
อาจารย์ อรอนงค์ อำภา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดนวัต สีพุธสุข
อาจารย์ ดนวัต สีพุธสุข
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
นายกฤชณัท พรหมเสนะ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์
นางปิยานุช จุฑาทิพรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
นางสาวพิชญ์สินี อรรถชัยพานิช
นักวิชาการ
 นางสาวนุชรินทร์ เที่ยงธรรม
นางสาวนุชรินทร์ เที่ยงธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวโสมรัศมิ์ พันธุฤกษ์
นางสาวโสมรัศมิ์ พันธุฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
นายธิติพงษ์ เผ่าฟู
นักวิชาการ
นายรุ่งสุริยา เผ่าศรีเผือก
นายรุ่งสุริยา เผ่าศรีเผือก
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล