วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSUMDC TODAY   
อ่านทั้งหมด...     
เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา...
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา...
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ข้าเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ตำแหน่งอธิการ...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
แสดงความยินดี พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแ...
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม ...
ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...
ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์...
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิส...
อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0 0 0 0