วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
กลุ่มที่ 1 ภาคปกติ (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ)
รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง 
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 
กลุ่มที่ 2 ภาคสมทบ (กลุ่มข้าราชการตำรวจและข้าราชการหรือพนักงานทั่วไป)
รายละเอียดคลิ๊ก