วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียน 425 และ 426 อาคารเรียน 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและเทคนิคการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะด้านงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาและเสริมสร้างการจัดทำงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตที่สารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำงานวิจัยได้จริง ให้กับนิสิตนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยมี อาจารย์วิทยา ขาวขจรอาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา และ อาจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย