วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ส.ค.62 ถึงวันที่ 5 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ  การจัดเก็บเอกสาร  การทำลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ”รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 - 4 สิงหาค
 
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ  การจัดเก็บเอกสาร  การทำลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ” รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์   อำเภอเมือง    จังหวัดอุบลราชธานี