วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.62 ถึงวันที่ 9 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการวิชาการ
 
     

                      โครงการจัดฝึกอบรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC)

       

 

 

  

   

 

โครงการฝึกอบรมบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
ณวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4
ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
    โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
    โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 7
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563