วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ต.ค.62 ถึงวันที่ 25 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
 
     
     

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
ระหว่าง
บริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
กับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ค.2562 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรมกับบริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมถรรนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant) และการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ และนายธีร์พัชร์ บุญดำรงสินธุ์ ประธานบริษัท เอนเนอยี่ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ลงนามความร่วมมือดังกล่าว