วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.62 ถึงวันที่ 27 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวัีนที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562
เพื่อให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น