วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18 - O20
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

► เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ      6 เดือน

 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

 

ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4