วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25 - O28
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2557

 

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับใช้ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2557

 

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

 


 

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายคณาจารย์