วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ค.63 ถึงวันที่ 5 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน