วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เเละผลงานวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เเล
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการ  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เเละผลงานวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยขลา
เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เเละได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเเรม W3 HOTEL หาดใหญ่