วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
 
     


วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4        
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ