วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.63 ถึงวันที่ 10 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ มีความประสงค์จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ เพื่อนําไปใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ