วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.63 ถึงวันที่ 21 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา
 
     

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย  อาจารย์วิชากฎหมายปกครอง พานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา จำนวน ๒๘๐ คน นายอาทร  คุระวรรณ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองสงขลา อนุญาตให้นิสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองสงขลา  โดยมีนายอนุวงศ์  ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในศาลปกครอง กระบวนพิจารณาคดีปกครอง เข้าชมห้องไต่สวนคดี และห้องไกล่เกลี่ยคดี รวมถึงเข้ารับฟังการอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในห้องพิจารณาคดี