วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำฯ รุ่นที่ 7
 
     

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำฯ รุ่นที่ 7 ระหว่าง วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่