วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8- O9
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ  เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ Web borad และกล่องข้อความถามตอบ

ควรระบุชื่อผู้ดูแลระบบที่สามารถให้คำตอบแก่ผู้รับบริการ

 
 

 

 

 Q&A ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

 ระบบ massenger หน้าเว็บวิทยาลัยฯ

กระดานสนทนา/กระทู้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Q&A ในเว็บไซต์

วิทยาลัยฯ

ระบบ massenger หน้าเว็บวิทยาลัยฯ

O9

Social Network

 

 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น

 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 

https://www.facebook.com/TSUMDCfanPage

เว็บเพจวิทยาลัยฯ