วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32 - O33
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 


 

 

สายตรงผู้อำนวยการ – ข้อเสนอแนะ

 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 

 

 

 

ปฏิทินแผนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานวิทยาลัยฯ

ะบบ webboard หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

ระบบ facebook umdc