วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 - O35
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

 

 คำรับรองการปฏิบัติติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลป
ระโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยทักษิณ
 วันที่ 16 ก.พ.64

การบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร วันที่ 10 ก.พ.64