วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กาหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกาหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564