วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ก.ย.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง และอาจารย์เสรี บุญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง และอาจารย์เสรี บุญรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ
โครงการ COACH THE COACHES 101 INDUSTRY หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
จำนวน 5 หลักสูตรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ 
1. Coach the Coaches Program for Meeting 101 Industry 
2. Coach the Coaches Program for Incentives 101 Industry
3. Coach the Coaches Program for Conventions 101 Industry
4. Coach the Coaches Program for Exhibitions 101 Industry
5. Coach the Coaches Program for Event 101 Industry 
โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
THAILAND CONVENTION & EXHIBITION BUREAU (PUBLIC ORGANIZATION)  TCEB