วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
     

เเนะนำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการวิชาบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 
 

  

  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) พ.ศ.2561

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/05/2564 10:53 )

                        แนะนำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจฯ ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ) พ.ศ.2561

กลุ่มเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ)
กลุ่มเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ (สำหรับข้าราชการทั่วไป)

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/05/2564 10:54 )

                        แนะนำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจฯ ภาคสมทบ 

ความภาคภูมิใจของหลักสูตรที่ผ่านมา