วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรับรองคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา