วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.64 ถึงวันที่ 24 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่งอยู่เดิม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ”ระหว
 
     

โครงการอบรม “กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น ทั้งที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และครองตำแหน่งอยู่เดิม เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ”ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย