วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดี พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
     

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้เข้าแสดงความยินดี พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เเละร่วมประชุมเพื่อกำหนดเเนวทางความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ