วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อมูลประเมิน ITA-2565
 
     

แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สังกัด วิทยาลัยากรจัดการเพื่อการพัฒนา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน - เอกสารประกอบ
O2 ข้อมูลผู้บริหาร - เอกสารประกอบ
O3 อำนาจหน้าที่  - เอกสารประกอบ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - เอกสารประกอบ
O5

 
ข้อมูลการติดต่อ

 

วิทยาเขตสงขลา
ศูนย์บริการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพฯ
 
O6

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
การประชาสัมพันธ์
O7


 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 
• ข่าวสารประชาสัมพันธ์
• ภาพข่าวกิจกรรม
• TSUMDC TODAY
• Facebook วิทยาลัย
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8

 
Q&A

 
• Q&A ในเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
• Web board วิทยาลัยฯ
• Facebooke mesenger วิทยาลัยฯ
O9
 
Social Network
 
• Facebook วิทยาลัย
• Instagram วิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10


 
แผนดำเนินงานประจำปี


 
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
- เอกสารประกอบ 3
O11
 
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - เอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - เอกสารประกอบ
การให้บริการ
O14

 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
- เอกสารประกอบ 3
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - เอกสารประกอบ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - เอกสารประกอบ
O17


 
E–Service 


 
• Facebook วิทยาลัย
• google วิทยาเขตสงขลา
• google ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพฯ
• Facebooke mesenger วิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เอกสารประกอบ
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน - เอกสารประกอบ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เอกสารประกอบ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 แสนบาท
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - เอกสารประกอบ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน - เอกสารประกอบ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - เอกสารประกอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
O26
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
O27
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
O28
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เอกสารประกอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีการร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  - เอกสารประกอบ
O33


 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 


 
• Web board วิทยาลัยฯ
• Facebooke mesenger วิทยาลัยฯ
• Facebook วิทยาลัย
• Focus Group หลักสูตร รปศ.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - เอกสารประกอบ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
- เอกสารประกอบ
- เอกสารประกอบ
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เอกสารประกอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม - เอกสารประกอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O39

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
- เอกสารประกอบ 1
- เอกสารประกอบ 2
- เอกสารประกอบ 3 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน - เอกสารประกอบ
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - เอกสารประกอบ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งในและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - เอกสารประกอบ
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - เอกสารประกอบ