วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.65 ถึงวันที่ 29 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลและจริยธรรม วิธีคิดและทำอย่างไร ให้ห่างไกลจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปลุกจิตสำนัก ปลูกฝังค่านิยมสุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฎิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่างใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

โดยมีกำนหดจัดโดรงการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรกแกรม Cisco Webex