วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.65 ถึงวันที่ 5 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐ
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว806)” วันที่ 1 – 3  เมษายน 2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัด สงขลา