ไทย | ENG
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประมวลภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรีกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561
โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า U-MDC ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจองหอพักนิสิต ปี 1 ภาคปกติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน กรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน 2560
การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ขั้นตอนการติดต่อรับใบปริญญาบัตร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมกฏหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ


หน้าที่ :