TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์ประจำสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด การเบิกจ่ายเงินเดินทางราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำฯ รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เเละผลงานวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เเล
เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2563
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับ Princess Isabelle Lafforgue, Princess of the Tribal Royal Sultanate of Mindanao, Ambassador of Goodwill at Large เเละ Mr.isarum sriyingyong, her designated Lord Chambelian
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
เเจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต


หน้าที่ :