TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เเละผลงานวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เเล
เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2563
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับ Princess Isabelle Lafforgue, Princess of the Tribal Royal Sultanate of Mindanao, Ambassador of Goodwill at Large เเละ Mr.isarum sriyingyong, her designated Lord Chambelian
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
เเจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
โครงการการจัดการน้ำแล้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำท่าแนะ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2


หน้าที่ :