TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
สถิติและการดำเนินการวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร Statisiics and Conducting Research for Administrators
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ข้าเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แสดงความยินดี พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม
ประกาศ ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
ขอเเสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์
แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
คณะทำงานโครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ ต่างประเทศ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ เเละตัวเเทนนิสิต ร่วมกันทำบุญ สำนักงานใหม่ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ )
ระบบ WebEx Meeting บุคลาการวิทยาลัย
การรับรองคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง และอาจารย์เสรี บุญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
ประกาศวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรื่อง ทุนการศึกษานิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


หน้าที่ :