TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมชั้นปีที่ 3 เเละนิสิตภาคสมทบ รุ่น 18
ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี  อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์  นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ได้คะแนนสอบ TOEIC 415 คะแนน
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เเละ พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตรและได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับ​การประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ระดับ​หลักสูตร​
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ผ่านกำหนดให้เป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรผู้นำเที่ยว จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์
รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนสิงหาคม 2565
รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
สถิติและการดำเนินการวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักบริหาร Statisiics and Conducting Research for Administrators
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ข้าเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แสดงความยินดี พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ


หน้าที่ :