TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2
แบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ขั้นตอนปฎิบัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรีกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562
โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า U-MDC ทุกรุ่น ทุกหลักสูตร กรอกข้อมูลปัจจุบันเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจองหอพักนิสิต ปี 1 ภาคปกติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน กรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน 2560
การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ขั้นตอนการติดต่อรับใบปริญญาบัตร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์


หน้าที่ :