TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมชั้นปีที่ 3 เเละนิสิตภาคสมทบ รุ่น 18
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทา/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทา/เพิ่มเติม/ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่
โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์บทบาททิศทางในการดาเนินนโยบาย อปท. รู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิ
โครงการบริการทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา และกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทำเอกสารประกอบ การประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR ตามมาตรฐ
โครงการ “อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา และกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทำเอกสารประกอบ การประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR ตามมาตรฐา
โครงการการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบัติราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2565รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเทลอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
โครงการอบรม “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการ พิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่ม ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้
โครงการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการพิจารณา งบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิก สภา และบุคลากรท้องถิ่
โครงการการบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีและประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เสี่ยงต่อการ กระทาผิด สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 22
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นาไปสู่การจัดทาแผนจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นกับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” วันที่ 21 – 23กรกฎาคม 2565ณ โรงแรมนามาคา รีสอร์ท กมลา ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” วันที่ 15-17กรกฎาคม 2565ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัด ราชบุรี
โครงการอบรม “ลดความเสี่ยงในการกระทาผิดและถูกลงโทษในบทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายหลัก กฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และเทคนิค การประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลาก
โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)
โครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐ
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :