TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ  การจัดเก็บเอกสาร  การทำลายเอกสารและเทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ”รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 - 4 สิงหาค
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยการจัดการเพือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 วิทยาเขตสงขลา
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ น้องพี่ TSU-MDC ประจำปีการศึกษา 2560
สัมมนางานตำรวจและความมั่นคง โดยนิสิตวิทยาลัยฯ
โครงการ "ค่ายวิชาการ Little Police Cadet Camp สานฝันสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ "


หน้าที่ :