TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ "เสริมทักษะการประกอบการทางสังคม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR)เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐ
โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตร
โครงการ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital literacy ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 21 – 23 มีน
โครงการเทคนิคประชุมสภาท้องถิ่น และสรุปรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ประกาศที่สำคัญ และจำเป็น ต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ และเคยครองตำแหน่งอยู่เดิม วันที่ 11 – 13 มีนาคม 256
โครงการสัมมนาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม เเละโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีและการป้องกันตัว ให้กับ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ชั้นปีที่ 3
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(2566 – 2570)ของ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร(SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็ก”วันที่ 28-30 มกราคม 25
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็ก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการ จัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (2566 – 2570) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564)” วันที่ 12-14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใ


หน้าที่ :