TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2563
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้การต้อนรับ Princess Isabelle Lafforgue, Princess of the Tribal Royal Sultanate of Mindanao, Ambassador of Goodwill at Large เเละ Mr.isarum sriyingyong, her designated Lord Chambelian
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
เเจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
ระบบรายงานสุขภาพประจำวันของบุคลากร
ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต
โครงการการจัดการน้ำแล้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำท่าแนะ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลขยายผลเครือข่ายกลุ่มบุคคลด้วยโปรแกรม I2
แบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ขั้นตอนปฎิบัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรีกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562
โครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิบัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant)


หน้าที่ :