TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. จารุวรรณ ทองเนื้อแข็ง และอาจารย์เสรี บุญรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
ประกาศวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เรื่อง ทุนการศึกษานิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
อัตราการจัดเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
โครงการ “ TSU First Step ต้อนรับเพื่อนใหม่หัวใจเทาฟ้า” นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ✅วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ตารางสอน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กาหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกาหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สาหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์ประจำสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เพื่อป้องกันความผิดพลาด การเบิกจ่ายเงินเดินทางราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำฯ รุ่นที่ 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย เเละผลงานวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัยขลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เเล
เอกสารประกอบการนำเสนอบทความวิจัย เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)


หน้าที่ :