TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจองหอพักนิสิต ปี 1 ภาคปกติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ลำดับสำรอง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน กรณีพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน 2560
การตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ขั้นตอนการติดต่อรับใบปริญญาบัตร
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี (รวม)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมกฏหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ


หน้าที่ :