ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2555 ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2554 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.2567 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550 โครงร่างองค์กรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อำนาจและหน้าที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (คำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดี)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล