ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565 กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2554 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร โครงร่างองค์กรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล