ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2565) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (2565) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล